เสนีย์ อ.; ปานเทวัญ พ.; บุญรับพายัพ เ. การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 22–31, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443. Acesso em: 26 sep. 2022.