จินดารัตน์ ศ.; โลจนาภิวัฒน์ ส. ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 62, n. 1, p. 44–54, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445. Acesso em: 3 oct. 2022.