พิมใจใส ป. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 61, n. 4, p. 49–56, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617. Acesso em: 3 feb. 2023.