สุวรรณโคต ก. สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555. Thai Journal of Nursing, [S. l.], v. 61, n. 4, p. 65–69, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619. Acesso em: 10 aug. 2022.