เสนาดิสัย สุปาณี, คชไกร รักชนก, ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จันทิมา, เกตุฉ่ำ อัครเดช, มีกุศล เสาวรส, จิ๋วพัฒนกุล ยุพา, เกษมสุข เวหา, เภตราสุวรรณ สุภาภัค, and ชินล้ำประเสริฐ นันทพันธ์. 2019. “A Survey of Positive Practice Environments for Professional Nurses in Thailand”. Thai Journal of Nursing 67 (4):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200753.