อัครธนพล ปริศนา, รัศมีแจ่ม พัชรี, สิมเสน สุดารัตน์, โพธิ์ศรี สุวารี, ตุรงค์เรือง ศิริวรรณ, พิเดช กนกอร, กูรมาภิรักษ์ นภรรสสร, พุทธเสน ชัชฏาพร, คงพรหม สุภาภรณ์, and แก้วดู กนิษฐา. 2019. “Health Status and Health Promoting Behaviors Among the Daily Employees in a University”. Thai Journal of Nursing 67 (4):11-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200765.