สุวรรณโคต กรรณิการ์. 2019. “Editorial Note”. Thai Journal of Nursing 67 (4). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204024.