สุวรรณโคต กรรณิการ์. 2019. “หน้ากองบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing 68 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324.