เปียงใจ ชลาลัย, ธีระรังสิกุล นฤมล, and สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา. 2019. “Effect of Perceived Self-Eff Icacy Enhancement Program on Caring Behaviors Among Caregivers of Children With Acute Respiratory Infection”. Thai Journal of Nursing 67 (3):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214412.