มาตระกูล มัลลิกา, สิงขรณ์ อรนลิน, and พแดนนอก นาตญา. 2019. “The Implementation of a Smoke-Free Campus Policy at Mae Fah Luang University”. Thai Journal of Nursing 67 (1):11-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215294.