โถหินัง อุษาษ์, เกียรติมณีรัตน์ ศรีสุรักษ์, and สีธิแก้ว ณฐมน. 2019. “A Smoke-Free Home for Reducing Asthma in Child”. Thai Journal of Nursing 67 (1):60-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215342.