สุวรรณโคต กรรณิการ์. 2019. “Editorial Team”. Thai Journal of Nursing 67 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215345.