รวิวรกุล ทัศนีย์. 2019. “Editor Note”. Thai Journal of Nursing 66 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216051.