ผาติภัทรกุล ปัทมา, เอี่ยมสวัสดิกุล ดร. วาริณี, and หนุ่ยศรี ดร. มุกดา. 2019. “Factors Affecting Organizational Commitment of Nursing Instructors in Central College Network 2”. Thai Journal of Nursing 66 (4):11-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769.