ศรีมรกต ผ่องศรี, and พ่ออามาตย์ อิทธิพล. 2016. “การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing 63 (1):48-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771.