บัวสด สุธาทิพย์, and มูลศาสตร์ สุทธีพร. 2016. “ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก”. Thai Journal of Nursing 63 (2):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889.