เดียวอิศเรศ วรรณี, วัชรสินธุ์ จินตนา, ชื่นเลิศสกุล กนกนุช, ลิ้มเจริญชัย วชิรา, and โยยิ่ง รุ่ง. 2016. “การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง”. Thai Journal of Nursing 63 (2):11-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893.