พุทธบูชา พรวิมล, เอี่ยมสวัสดิกุล วาริณี, and หนุ่ยศรี มุกดา. 2016. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5”. Thai Journal of Nursing 63 (2):21-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895.