จาตุรงคโชค กนกทอง, ลาภวงษ์วัฒนา ปัญญรัตน์, and พิชยภิญโญ ปาหนัน. 2016. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”. Thai Journal of Nursing 63 (2):36-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46899.