ศรีนวล อรุณี, ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ, and กฤตย์ประชา จารุวรรณ. 2016. “ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก”. Thai Journal of Nursing 63 (2):46-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46904.