จุลวรรณา ภัทรา, ศรีอำไพ อนันต์, ศิริวัฒนเมธานนท์ จิระภา, and ดิลกสัมพันธ์ จันทร์วิภา. 2016. “รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ”. Thai Journal of Nursing 63 (2):56-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46907.