รองเมือง ดาราวรรณ, บิอะหวัง อัสมา, ทองสง่า อารีรัตน์, คำป้อง อุทัยวรรณ, มาโนชน์ อังคนา, เจือประจบ พัชราภรณ์, คงจิตร์ พรนิภา, and มหาสวัสดิ์ อริษา. 2016. “การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Thai Journal of Nursing 63 (2):63-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46909.