ศิโรโรตม์สกุล สุรางค์. 2016. “การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA”. Thai Journal of Nursing 62 (3):59-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427.