ศรีมรกต ผ่องศรี, ผาณิตรัตน์ รุ้งนภา, and เกษรศรี ศิรดา. 2016. “การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย”. Thai Journal of Nursing 62 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439.