เสนีย์ อารีย์, ปานเทวัญ พรรณี, and บุญรับพายัพ เบญจมาศ. 2016. “การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน”. Thai Journal of Nursing 62 (1):22-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443.