ศรีมรกต ผ่องศรี, ใจหนุน จรรยา, สนามทอง ปุณยนุช, หงษ์ทอง ยุพิน, แสวงดี ประทีป, and อัครวัชรางกูร อรสา. 2016. “ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing 62 (1):32-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444.