จินดารัตน์ ศิริพร, and โลจนาภิวัฒน์ สุกัญญา. 2016. “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่”. Thai Journal of Nursing 62 (1):44-54. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445.