เทียมใจ ปราณี, and ธิสาระ ปรัชญาพร. 2016. “การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. Thai Journal of Nursing 61 (1):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475.