จันฤาไชย ดารุณี. 2016. “ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร”. Thai Journal of Nursing 61 (4):27-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611.