พิมใจใส ปุณยนุช. 2016. “รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่”. Thai Journal of Nursing 61 (4):49-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617.