สุวรรณโคต กรรณิการ์. 2016. “สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555”. Thai Journal of Nursing 61 (4):65-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619.