สุวรรณโคต ก. (2019) “หน้ากองบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing, 68(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324 (Accessed: 29 November 2023).