โพธิ์ไทรย์ เ., สุวรรณโคต ก., รอดคำดี ป. and พันธุ์วิไล พ. (2019) “Samakompayaban Thai School”, Thai Journal of Nursing, 67(3), pp. 62–71. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584 (Accessed: 3 February 2023).