รวิวรกุล ท. (2019) “Editor Note”, Thai Journal of Nursing, 66(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216051 (Accessed: 30 January 2023).