ผาติภัทรกุล ป., เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว. and หนุ่ยศรี ด. . ม. (2019) “Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2”, Thai Journal of Nursing, 66(4), pp. 11–19. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769 (Accessed: 26 June 2022).