ศรีมรกต ผ. and พ่ออามาตย์ อ. (2016) “การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล”, Thai Journal of Nursing, 63(1), pp. 48–54. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771 (Accessed: 17 August 2022).