บัวสด ส. and มูลศาสตร์ ส. (2016) “ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก”, Thai Journal of Nursing, 63(2), pp. 1–10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889 (Accessed: 3 February 2023).