เดียวอิศเรศ ว., วัชรสินธุ์ จ., ชื่นเลิศสกุล ก., ลิ้มเจริญชัย ว. and โยยิ่ง ร. (2016) “การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง”, Thai Journal of Nursing, 63(2), pp. 11–20. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893 (Accessed: 3 February 2023).