พุทธบูชา พ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว. and หนุ่ยศรี ม. (2016) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5”, Thai Journal of Nursing, 63(2), pp. 21–28. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895 (Accessed: 4 February 2023).