จาตุรงคโชค ก., ลาภวงษ์วัฒนา ป. and พิชยภิญโญ ป. (2016) “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”, Thai Journal of Nursing, 63(2), pp. 36–45. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46899 (Accessed: 3 February 2023).