จุลวรรณา ภ., ศรีอำไพ อ., ศิริวัฒนเมธานนท์ จ. and ดิลกสัมพันธ์ จ. (2016) “รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, Thai Journal of Nursing, 63(2), pp. 56–62. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46907 (Accessed: 29 January 2023).