ศิโรโรตม์สกุล ส. (2016) “การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA”, Thai Journal of Nursing, 62(3), pp. 59–66. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427 (Accessed: 17 May 2022).