ศรีมรกต ผ., ผาณิตรัตน์ ร. and เกษรศรี ศ. (2016) “การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย”, Thai Journal of Nursing, 62(1), pp. 1–11. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439 (Accessed: 17 August 2022).