เสนีย์ อ., ปานเทวัญ พ. and บุญรับพายัพ เ. (2016) “การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน”, Thai Journal of Nursing, 62(1), pp. 22–31. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443 (Accessed: 1 October 2022).