ศรีมรกต ผ., ใจหนุน จ., สนามทอง ป., หงษ์ทอง ย., แสวงดี ป. and อัครวัชรางกูร อ. (2016) “ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing, 62(1), pp. 32–43. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444 (Accessed: 10 August 2022).