จินดารัตน์ ศ. and โลจนาภิวัฒน์ ส. (2016) “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่”, Thai Journal of Nursing, 62(1), pp. 44–54. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445 (Accessed: 26 September 2022).