เทียมใจ ป. and ธิสาระ ป. (2016) “การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”, Thai Journal of Nursing, 61(1), pp. 1–9. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475 (Accessed: 28 September 2022).