พิมใจใส ป. (2016) “รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้: รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่”, Thai Journal of Nursing, 61(4), pp. 49–56. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47617 (Accessed: 1 February 2023).