สุวรรณโคต ก. (2016) “สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555”, Thai Journal of Nursing, 61(4), pp. 65–69. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619 (Accessed: 15 August 2022).