[1]
สุวรรณโคต ก., “หน้ากองบรรณาธิการ”, TJN, vol. 68, no. 1, Jul. 2019.